Odluka o plaćanju nadoknade

  • Posted on: 2 June 2016
  • By: valentina.janev

Koncept otvorenih podataka polazi od osnovnog principa da otvoreni podaci mogu da se koriste ponovo besplatno ili po prihvatljivoj nadoknadi. To znači da organi javne vlasti treba da odrede za svaki skup podataka da li će biti dostupni besplatno ili po opravdanoj nadoknadi.

Ako organizacija javnog sektora dozvoli ponovo korišćenje javnih podataka uz razumnu nadoknadu , organizacija mora da odredi kriterijume za utvrđivanje nadoknade. Evropska direktiva o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (eng. European Directive on the Public Sector Information trenutno preporučuje da troškovi ne prelaze osnovne troškove za reprodukciju i širenje dokumenata.

Kada organizacija javnog sektora utvrdi vrednost nadoknade, ona mora da odredi i postupak plaćanja. To znači, između ostalog, da mora da se definiše način plaćanja, broj tekućeg računa mora da bude na raspolaganju, itd.

Preporuka: Odredite da li će se plaćati nadoknada za ponovno korišćenje podataka. Utvrditi kriterijume za obračun nadoknade i utvrditi postupak plaćanja.

Otvoreni podaci mogu da se koriste ponovo u nekomercijalne i/ili u komercijalne svrhe. Utvrđivanjem nadoknade za korišćenje podataka, može se napraviti razlika između komercijalne i nekomercijalne upotrebe. Nije uvek lako odrediti da li se podaci koriste u komercijalne ili nekomercijalne svrhe i osnovni princip otvorenih podataka je da se ne pravi razlika između različitih tipova upotrebe.

Ako,iz određenih razloga, organizacija javnog sektora treba da napravi razliku između komercijalne i nekomercijalne upotrebe otvorenih podataka, veoma je važno da se jasno definiše pojam „komercijalna upotreba“ i da se prenese potencijalnim korisnicima. Za ovu definiciju, mogu se uzeti u obzir koncepti „sticanje profita“ i „trgovac“. Smatra se da svako fizičko ili pravno lice koje obavlja trgovinske transakcije koristi podatke u komercijalne svrhe (ukoliko ne dokažu drugačije).

Preporuka: Ako je potrebno napraviti razliku između nadoknade za komercijalnu i nekomercijalnu ponovnu upotrebu podataka, potrebno je jasno definisati pojam „komercijalno“, koji podrazumeva upotrebu od strane trgovaca u cilju sticanja profita.

Preporuka: Pogledati SHARE-PSI Best Practices