Izbor modela licence

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

U clju promovisanja upotrebe otvorenih podataka i pružanja podrške državnoj upravi u objavljivanju podataka, potrebno je da državna uprava pripremi modele licenci koje svi mogu da koriste. Kombinovanje nekoliko skupova podataka može da bude otežano ako se primenjuju različiti uslovi licenci na pojedinačne skupove podataka. Upotreba jednoobraznih uslova licenci omogućava optimalnu upotrebu otvorenih podataka, što kao rezultat daje inovativne i korisne aplikacije. Dalje, organi vlasti (videti Katalog organa javne vlasti) štede vreme i trud korišćenjem transparentnih licenci koje je izradila državna uprava. Uprava treba da formuliše modele licenci tako da sve uprave mogu da ih koriste pri objavljivanju svojih podataka. Primenom ovih licenci, organi vlasti pomažu u stvaranju otvorene uprave koja podržava saradnju i inovacije.

IZBOR MODELA LICENCE

Videti Publisher's Guide to Open Data Licensing.

Preporuka: Poželjno je izabrati jednu licencu za sve vrste ponovne upotrebe, bez razlike da li se podaci koriste u komercijalne i nekomercijalne svrhe .

MINIMALNI USLOVI ZA PUBLIKOVANJE PODATAKA

PSI Topics: