Pregled zakonskih odredbi

  • Posted on: 1 February 2016
  • By: valentina.janev

Proces približavanja Evropskoj uniji donosi i obavezu usaglašavanja sa Direktivama koje regulišu pitanja otvorenih podataka t.j. Direktivom o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (eng. European Directive on the Public Sector Information). U tom smislu, jako dobru osnovu predstavlja Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010). Ovaj Zakon je adekvatan za regulisanje otvorenih podataka, međutim za kompletnu implementaciju PSI Direktive potrebno je sprovesti niz aktivnosti u vezi Strategije razvoja elektronske uprave i pravnog okvira koji obezbeđuje koordinasono upravljanje razvoja elektronske uprave.
Podjednako je bitno da se definišu i tehnički detalji vezani za otvorene podatke kao što su upotreba licence i “machine readable”, troškove obrade (koje treba zadržati na marginalnom nivou) I plaćanje naknade, itd.

Preporuka: Pre otvaranja podataka za javnost, proverite da li postoje bilo kakva zakonska ograničenja. S tim u vezi, potrebno je razmotriti tri grupe ograničenja i to: pravo intelektualne svojine, zakonski propisi koji se tiču obrade ličnih podataka i mogući izuzeci otvorene uprave, kao što je državna bezbednost.

Preporuka: Pogledati SHARE-PSI Best Practices

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

U slučaju da se postavlja pitanje prava intelektualne svojine, organizacija javnog sektora mora da proveri da li je ona nosilac prava intelektualne svojine nad ovim podacima ili je na određen način stekla pravo objavljivanja podataka. U suprotnom, potrebna prava se moraju regulisati sporazumom sa nosiocem prava. Ako su prava u vlasništvu državnih službi ili zaposlenih, potrebno je regulisati vlasništvo kroz propise za osoblje ili ugovorom o radu.
Prenos prava intelektualne svojine koja se odnose na skupove podataka, dokumenta ili materijale koje su sastavila privatna lica koja imaju ugovor sa javnom organizacijom, moraju se regulisati sporazumom. Preporučuje se da se odredba kojom se dodeljuje potrebno pravo javnoj organizaciji materijal objavi kao otvoreni podatak uključi u bilo koji sporazum ili javni ugovor sa nezavisnom stranom da bi se dobio materijal sa zaštićenim autorskim pravom. To može da obuhvati potpuni prenos prava kojim javna organizacija postaje nosilac prava. Alternativno, postoji opcija da se traži dozvola za davanje podataka, zato što je, na primer, kompletan prenos preskup ili zato što privatni ugovarač takođe želi da koristi materijal. U prvom slučaju, javna organizacija postaje „vlasnik“ materijala, a u drugom slučaju javna organizacija dobija pravo da distribuira podatke, ali dobavljač je i dalje „vlasnik“.

Preporuka: Proverite da li postoji pravo intelektualne svojine za podatke koje želite da objavite. Ako organizacija javnog sektora nije nosilac prava intelektualne svojine, tražite sporazum sa nosiocem prava. Uključite odredbu kojom se daje pravo organizacji javnog sektora da objavi podatke kao otvorene podatke u bilo kojem budućem sporazumu ili javnom ugovoru sa nezavisnom stranom ili za pravljenje skupova podataka ili dokumenata.

IZUZECI OTVORENE UPRAVE

Čak i ako organizacija javnog sektora ima potpuno vlasništvo nad podacima, to ne znači automatski da su ovi podaci dostupni široj javnosti. U nekim slučajevima neki podaci ne smeju biti objavljeni radi zaštite određenih pravnih interesa. Za svaki skup podataka koji treba da bude dostupan kao otvoreni skup podataka, mora da se proveri da li važe izuzeci. Na osnovu primera dobre prakse iz zemalja evropske unije, možemo reči da se podaci ne mogu javno objavljivati u sledećim slučajevima:

1/ Ako objavljivanje utiče na obavezu organizacije javnog sektora o čuvanju poverljivosti.

2/ Ako objavljivanje utiče na zaštitu privatnosti (osim ako osoba na koju se podaci odnose pristane na objavljivanje podataka).

3/ Ako objavljivanje utiče na tajnost rada Vlade i nadležnih organa koji od nje zavise, organa Skupštine i organizacije javnog sektora.

4/ Ako se tiču administrativnih dokumenata koji su prikupljeni isključivo za potrebe krivičnih ili administrativnih postupaka.

5/ Ako se odnose na administrativna dokumenta koja su prikupljena isključivo radi moguće primene disciplinskih mera, dok mogućnost disciplinskih mera i dalje postoji.

6/ Ako se odnose na administrativna dokumenta koja sadrže podatke koji se dobijaju od nezavisnog lica pri čemu ta strana nije u obavezi da ih pruža i koje je ta strana označila kao poverljiva (osim ako ta osoba ne pristane da objavi podatke).

7/ Ako objavljivanje utiče na ekonomske, finansijske i privredne interese organizacije javnog sektora.

8/ Ako objavljivanje utiče na poverljivost podataka koji se odnose međunarodne odnose ili odnose sa nadnacionalnim institucijama i drugim zajednicama i regionima.

9/ Ako značaj otkrivanja nije važniji od prirode poverljivosti komercijalnih i industrijskih podataka, kada su ti podaci zaštićeni da bi se osigurali zakonski privredni interesi (osim ako stranka od koje potiču informacije nije saglasna sa njihovim objavljivanjem).

10 / Ako značaj objavljivanja utiče na sprovođenje pravde u građanskim ili administrativnim postupcima niti na mogućnost pravičnog sudjenja.

11 / Ako značaj objavljivanja utiče na poverljivost rada organa javnog sektora, ukoliko se zahteva poverljivosti podataka koji se odnose na administrativno izvršenje, vršenje interne revizije ili na donošenje političkih odluka.

12 / Ako objavljivanje utiče na javni red i bezbednost.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Otvoreni podaci se odnose na objavljivanje podataka javnog sektora koji nemaju lični karakter. Stoga je važno proveriti da li skup podataka koji se objavljuje sadrži bilo kakve lične podatke. Ako sadrži lične podatke, oni neće biti dostupni kao otvoreni podaci. Koncept “lični podaci“ se definiše na sledeći način : " svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ". Fizičko lice čiji se identitet može utvrditi je „lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno , posebno pozivajući se na jedinstveni matični broj ili na jednu ili više karakteristika koji se odnose na njegov fizički, psihološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet."

Preporuka: Pre objavljivanja podataka, proveriti da li sadrže lične podatke.

PSI Topics: