Dokumentovanje skupova podataka

  • Posted on: 27 May 2016
  • By: valentina.janev

Potencijalni korisnici otvorenih podataka nisu uvek u mogućnosti da lako procene da li su im podaci bitni. Zbog toga je preporučljivo:

  • da se odredi kontakt osobu za otvorene podatke i da se prosledi kontakt adresa za informacije i povratne informacije potencijalnim korisnicima podataka
  • da se objave informacije o uslovima korišćenja, (mogućim) naknadama i garancijama dostupnosti
  • da se objavi stranica (ili uputstvo za upotrebu), koja pruža neophodna objašnjenja za objavljene podatke

Preporučuje se da ove informacije budu dostupne na više jezika .

KONTAKT OSOBA ZA „OTVORENE PODATKE“

Iako objavljivanje podataka iz javnog sektora nije zahtevan zadatak i zahteva samo ograničeno vreme i trud organizacije u javnom sektoru, organizacija može efikasnije da izvrši ovaj zadatak određivanjem jedne osobe ili odeljenja koje će biti zaduženi za politiku otvorenih podataka unutar organizacije. To je obično osoba ili odeljenje odgovorno za unutrašnju politiku informisanja organizacije. Ako se imenuje drugo lice ili odeljenje, ta osoba ili odeljenje treba da budu u kontaktu sa osobom koja je zadužena za unutrašnju politiku informisanja .
Pored pozicije menadžera politike otvorenih podataka, takođe se preporučuje da se imenuje kontakt osoba za otvorene podatke, mada to mogu naravno biti ista osoba ili odeljenje. Ova osoba ili odeljenje može da ima trostruku ulogu.Prvo, osoba za kontakt ima važnu ulogu u sprovođenju unutrašnje politike otvorenih podataka. Pored toga, ona takođe može da obezbedi veliku prednost za organizaciju tokova podataka unutar same organizacije javnog sektora. Pošto kontakt osoba zna koji su podaci dostupni unutar organizcije, ona može da osigura da su podaci kreirani i naručeni samo jednom i da se dalje dele unutar oragnizacije u javnom sektoru. Drugo, kontakt osoba može da uspostavi direktnu vezu sa srpskom javnom upravom. Kroz tu vezu, organizacija u javnom sektoru može da postavi upravi bilo kakvo pitanje u vezi sa otvorenim podacima i srpska javna uprava zna kome može da pruži podršku u politici otvorenih podataka. Treće, kontakt osoba za otvorene podatke ima važnu ulogu prema građanima: čak i ako su podaci već dostupni, građani mogu da imaju nedoumice po pitanju formata podataka, porekla, itd. Zato je jako važno da građani znaju kome tačno mogu da upute pitanja27.

Preporuka: Odredite osobu ili službu koja će biti zadužena za otvorene podatke u organizaciji u javnom sektoru. Uspostavite način komunikacije u organizaciji u javnom sektoru, sa srpskom javnom upravom i sa građanima.

KONTAKT ADRESA ZA INFORMACIJE I POVRATNE INFORMACIJE

Iako su skupovi otvorenih podataka jasno opisani u odgovarajućim metapodacima, korisnicima će ponekad biti potrebne dodatne informacije, želeće da postave još pitanja ili da prijave greške ili nedostatke u podacima. Da bi to bilo moguće, korisnici treba da imaju adresu na koju mogu da upute pitanje ili prijavu. Organizacija u javnom sektoru može to da obezbedi stavljanjem email adrese na sajt na koju se mogu slati dobiti informacije ili da napravi web formular koji se može popuniti na mreži.

To je deo nadležnosti kontakt osobe za otvorene podatke da odgovori na pitanja i / ili i na primedbe . Da bi se podstakla upotreba podataka, a naročito dobijanje povratnih informacija , važno je da se na pitanja i / ili primedbe građana odgovori što pre.

Preporuka: Stavite kontakt adresu ili veb formulara na sajt da korisnici podataka mogu da traže dodatne informacije ili da daju povratnu informaciju.

USLOVI KORIŠĆENJA

U pripremnoj fazi , organizacija javnog sektora bira određenu licencu pod kojim želi da stavi na raspolaganje svoje podatke. Da bi se podaci uskladili na najbolji mogući način i da bi se ceo proces pojednostavio, preporučuje se da se koriste srpski modeli licenci (ako postoji) ili otvorene licence. Ovo ne samo da sprečava fragmentaciju podataka već i podstiče upotrebu otvorenih podataka , ali takođe osigurava da sama organizacija javnog sektora ne mora da ulaze u formiranje svojih uslova korišćenja.

NADOKNADE

Već je ranije objašnjeno koje mogućnosti organi vlasti imaju da bi mogli da uvedu plaćanje opravdane nadoknade za korišćenje otvorenih podataka. Tokom implementacije , neophodno je da korisnici imaju jasnu sliku o tome koliko će morati da plate za korišćenje podataka i da se plaćanje može izvršiti brzo i transparentno.

Iznos razumne nadoknade mora biti jasno naznačen sa skupom podataka. Kada je ovaj iznos, na primer, nepromenljiv iznos za ceo skup podataka, iznos se može navesti uz skup podataka. Kada se iznos obračunava na osnovu obima korišćenja podataka, obračun nadoknade mora da bude objašnjen na transparentan način. Ovo se može uraditi, na primer, dodavanjem linka na informativnom listu o nadoknadi u metapodacima ili u referenci za licencu . Ova informativni list nije deo licence , ali se može dodati kao " uputstvo za upotrebu " . Na taj način se može lakše menjati . Mora se voditi računa o zakonskoj sigurnosti korisnika , a naknada se može usklađivati nakon što je jasno i blagovremeno najavljena. Informacije o nadoknadi treba da sadrže način obračuna i razloge za uvođenje nadoknade , kao i način plaćanja.

Ako se traži plaćanje nadoknade, korisnici ne mogu da pristupe podacima dok ne izvrše uplatu. Shodno tome, sistem prijave treba podesiti tako da ne daje korisnicima lozinku za pristup podacima ili uslugu sve dok organizacija javnog sektora ne primi uplatu. Odgovarajuće odredba na sajtu mogu da budu :

“ Da bi Vam bio odobren pristup podacima, molimo Vas da popunite formular [ link ka formularu na mreži ili word formularu za slanje kao elektronska poštao ] i uplatite pomenutu sumu na tekući račun broj [ ... ] sa pozivanjem na [ ... ] . Čim uplata bude primljena , bićete Vam poslata lozinka za dobijanje pristupa podacima”.

Organizacija javnog sektora može da prihvati i plaćanje kreditnom karticom. Nakon verifikacije uplate, može se odmah odobriti pristup podacima.

Pošto korisnici treba da budu sigurni da je iznos nadoknade koji je naveden na sajtu tačan, mora da se jasno navede svaki put kad se vrednost promeni od kada se primenjuju novi iznosi i do kada.

Preporuka: Ako je potrebnio plaćanje nadoknade, jasno navedite korisnicima kako i koliko moraju da plate da bi imali pristup podacima ili uslugama.

GARANCIJA DOSTUPNOSTI PODATAKA

Kada su podaci dostupni na mreži kroz grupno preuzimanje, važno je da su ovi podaci zaista dostupni, da ne postoje mrtve veze i da je sajt na mreži. Međutim , još je važniji kontinuitet kada su podaci dostupni preko servisa i kad se integrišu u jednu od usluga ili aplikacija korisnika, na primer preko API ili kao dodatni programi. Iz tog razloga , neophodno je da korisnici budu informisani o nivou pruženih usluga . Ako su podaci dostupni preko nezavisnog pružatelja usluga, neophodno je uskladiti potencijalni nivo usluga između organizacije javnog sektora i dobavljača, i dobavljač je idealna strana da definiše koji nivo usluga treba da bude zastupljen.

U principu, nije obavezno da se obuhvati ta zastupljenost nivoa usluga. Organi se savetuju da radije daju informacije u obliku " uputstva za upotrebu " ili " informativnog lista ", preko linka ka informacijama ili preko metapodataka, tako da oni nisu deo obavezujuće licence i mogu se menjati lakše od strane organizacije u javnom sektoru , kada okolnosti to zahtevaju . Sledeći elementi mogu biti uključeni u ove informacije :

• Obaveza da se pruži najbolje da usluga bude trajna, ali da se ne garantuje njena dostupnost 24/7 ( moguća garancija o 90 % dostupnosti , na primer ) .
• Upozorenje da usluga može da se prekine (po mogućstvu da je obaveštenje dato ranije ili da postoji prelazni period) .
• Pokazatelj vremena odziva usluge .
• Pokazatelj kapaciteta usluge , na primer u pogledu broja istovremenih zahteva .
• Upozorenje da će pristup usluzi biti zatvoren u slučaju preopterećenja ili zloupotrebe od strane korisnika ( uključujući opis onoga što se smatra preopterećenjem , na primer 95 % zahteva potiče od jednog korisnika ) .

Nije obavezno obuhvatiti ovaj nivo korišćenja usluga. Nekada ove informacije nisu ni korisne ni bitne. Ako ne radi link prema grupnom preuzimanju, ovaj nivo usluge će samo ukazati na to da će organizacija popraviti link kad dobije informaciju o problemu. U svakom slučaju , ako nema nivoa usluga koji je predviđen za distributivni kanal podataka , od organizacije u javnom sektoru se očekuje da se potrudi da obezbedi podatke.

Preporuka: Ako su podaci dostupni preko usluge If the data is made available via a service, add an information sheet or service level engagement to the service, explaining the performance of the service and the expectations users may have of the service’s operation.

DODATNA UPUTSTVA

PODACI

Jasno opišite koji elementi su definisani u skupovima podataka (npr. osobe, organizacije, događaji, itd.).

Opišite i obim i granularnost skupa podataka, i geografski i vremenski. Na primer, možete podatke za celu Srbiju da podelite na regione. Na raspolaganju možete da imate te podatke za period od . godine do . godine, date kvartalno.

Objasnite koje atribute i odnose koristite da biste opisali elemente. Drugim rečima, objasnite logički model podataka koji koristite.

Ako koristite kodove, vodite računa da je njihovo značenje poznato.

PROCES

Objašnjenje zašto se podaci od javnog značaja prikupljaju i procesi koji se koriste u prikupljanju podataka su važni za potencijalne korisnike podataka. Opišite, dakle, ko prikuplja podatke i koliko često, i ko upravlja podacima. Takođe objasnite u koje svrhe se ti podaci koriste i kako se oni koriste . Nabrojte procese koji koriste ove podatke, ako ih ima.

Preporuka: Napravite prateću stranicu za sve skupove podatake koja objašnjava na razumljivom jeziku na šta se podaci odnose, zašto su prikupljeni i za šta se koriste.

JEZIK WEB STRANICE

Prvi jezik za prikazivanje podataka, usluga , licenci i informacija je srpski . Međutim , s obzirom na rastuću potrebu za podacima za aplikacije širom sveta, postaje sve važnije da portali podataka i web stranica o otvorenim podacima budu dostupni i na drugim jezicima. Ukoliko je moguće savetuje se da se kao minimum podaci obezbede i na engleskom jeziku.