Linked Open Data

  • Posted on: 2 February 2016
  • By: valentina.janev

Organizacija u javnom sektoru odlučuje da li će svoje otvorene podatke objaviti preko svoje zvanične web straniceima, preko posebne web stranice, ili koristeći usluge trećeg lica tj. dobavljača. Kako bi podigle efikasnost u pružanju javnih servisa, podigle transparentsnot i interakciju sa građanima i društvom u celini, ali i stvorile nove poslovne prilike i radna mesta, lokalne samouprave, kao i vlade moraju pronaći bolje strategije za snabdevanje javnosti podacima u naprednom, mašinski čitljivom formatu. Linked Open Data je danas sve popularniji termin koji predstavlja otvorene podatke u RDF formatu, bez obzira na domen iz kog potiču isti (državna uprava ili poslovni sektor).

Preporuka: Podaci treba da budu dostupni kroz sopstvenu web stranicu ili kroz web stranicu treće strane dobavljača. Preporučuje se uspostavljanje centralnog CKAN kataloga otvorenih podataka i servisa.

5-star Model za ocenu transparentnosti

* Objavite podatke na Web-u (u bilo kom formatu)
** Objavite strukturirane podatke (npr. Excel umesto skeniranog dokumenta u .jpg-u ili .pdf-u)
*** Koristite nekomercijalni format (npr. .csv umesto .xls-a)
**** Koristite URL-ove za identifikatore koncepata, kako bi drugi mogli da upere svoje resurse prema Vama
**** Povežite podatke sa podacima drugih provajdera kako biste pružili kontekst

Kako postići 5-star
Šema ocenjivanja zrelosti otvorenih podataka od 5 zvezdica ( http://5stardata.info/ ) opisuje uslove za postizanje visokog kvaliteta podataka. Dodatno objašnjenje kako postići ocenu od 5 zvezdica za neki skup podataka je sledeći:

** Kao i za 1 zvezdicu, ali sa proverom minimalne konzistentnosti skupova
*** Kao i za 2 zvezdice, ali informacije se otvaraju kao deo procesa upravljanja podacima uključujući kontrolu provere traženog kvaliteta i konzistentnosti
**** Kao za 3 zvezdice, ali informacije se objavljuju na osnovu procesa kvaliteta podataka, sa URI kriterijumima koji su opisani u posebnom dokumentu (na nivou organizacije u javnom sektoru)
**** Kao za 4 zvezdice , ali informacije se objavljuju na osnovu kvaliteta podataka preduzeća I uzimajući u obzir LOD principa

PSI Topics: