Šta su otvoreni podaci?

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

U ovom priručnika ćemo termin “otvoreno” koristiti sinonimno sa “javno”. Dakle, otvoreni podaci su podaci ili informacije koje prikupljaju organi državne uprave u okviru svojih “javnih” obaveza, elektronski dostupni, sa minimalnim ograničenjima ili bez ograničenja, koristeći otvorene standarde .

Otvoreni podaci garantuju veću transparentnost rada državnih organa, podstiču efikasnost u vladi i van nje, i omogućavaju građanima, preduzećima i organizacijama da koriste javne podatke više puta u različite svrhe.

Otvoreni podaci jačaju preduzetništvo, utičući na razvoj inovativnih proizvoda i usluga, obezbeđujući alate za alternativno donošenje odluka u oblasti menadžmenta, planiranja i nauke, i doprinose stvaranju privrede zasnovane na znanju.

Pored toga, otvoreni podaci stvaraju dodatnu vrednost za organe vlasti, uključujući bolje javne servise, smanjujući opterećenje državne uprave i povećavajući saradnju sa građanima, preduzećima i organizacijama. Centralizovana odredba koja se odnosi na otvorene podatke omogućava efikasnu dobit za organe javnog sektora i poboljšava kvalitet podataka.

Evropski Parlament je 13. juna 2013. godine usvojio revidiranu Direktivu o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (eng. European Directive on the Public Sector Information). U ovom dokumentu (videti takođe Smernice eng, Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents) je definisano šest glavnih strateških načela:

1/ Otvoreni podaci su standard u državnoj upravi.
Otvoreni podaci su standard. Zatvoreni podaci su dostupni samo pod uslovom da postoji eksplicitno opravdanje.

2/ Otvoreni podaci mogu da se upotrebe ponovo.
Otvoreni podaci mogu da se upotrebe više puta, i u komercijalne svrhe, ili besplatno ili po prihvatljivoj nadoknadi. S tim u vezi, otvoreni podaci koriste jednostavne standardizovane modele licenci.

3/ Otvoreni podaci primenjuju otvorene standarde.
Otvoreni podaci nisu u potpunosti otvoreni dok se ne primene otvoreni standardi. Otvoreni podaci primenjuju otvorene formate i otvorene interfejsove.

4/ Otvoreni podaci treba da potiču iz autentičnih izvora podataka, kadgod je to moguće.
Razvoj autentičnih izvora podataka će dovesti do pouzdanih, veoma kvalitetnih podataka i informacija u javnom sektoru.

5/ Otvoreni podaci koriste integrisani pristup.
Lokalni organi vlasti su takođe glavni dobavljači podataka. Štaviše, ne treba zanemariti ni vezu sa državnim nivoom.Saradnja na svim nivoima lokalne vlasti pruža visoku dodatnu vrednost.

6 / Informacije o procesima upravljanja u državnoj upravi u centralnom direktorijumu.
Pravni okvir za otvorene podatke će biti prilagođen prema propisima Republike Srbije. Vlada Srbije usvojila je Strategiju razvoja eUprave u četvrtak, 17. Decembra 2915, videti Poglavlje 9.1.6 Uspostavljanje otvorene uprave.