#organisation

How to organise PSI sharing, necessary functions and communications. See (Revised) PSI Directive Theme: Organisation .

Šta su otvoreni podaci?

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: valentina.janev

U ovom priručnika ćemo termin “otvoreno” koristiti sinonimno sa “javno”. Dakle, otvoreni podaci su podaci ili informacije koje prikupljaju organi državne uprave u okviru svojih “javnih” obaveza, elektronski dostupni, sa minimalnim ograničenjima ili bez ograničenja, koristeći otvorene standarde .

Otvoreni podaci garantuju veću transparentnost rada državnih organa, podstiču efikasnost u vladi i van nje, i omogućavaju građanima, preduzećima i organizacijama da koriste javne podatke više puta u različite svrhe.