SOFIA, 2011 - 2019

  • Posted on: 8 February 2017
  • By: valentina.janev

Software Framework for Intelligent Adaptive Management of Complex Facilities

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, TR-32010.

Osnovni cilj projekta je razvoj adaptivne infrastrukture za implementaciju kontekstno-osetljivih inteligentnih sistema, koja će omogućiti pojavu sasvim nove generacije softverskih sistema, čije će mogućnosti, kako u pogledu stepena distribuiranosti, kooperativnosti, pouzdanosti i sigurnosti, tako i u funkcionalnom smislu, biti značajno poboljšane.

Funkcionalno poboljšanje se ogleda u pružanju inteligentne podrške korisnicima u izvršavanju određenih procesa ili pretraživanju i obradi velike količine podataka, semantičkom opisivanju konteksta, obradi ogromne količine informacija na prirodnom jeziku, koja je raspoloživa na web-u i u dokumentima u elektronskoj formi, detekciji važnih događaja na web-u i reagovanja na te događaje, ili u smislu uvažavanja psihofizičkog stanja korisnika, njegovih trenutnih potreba kao i stanja njegovog okruženja, čime se u velikoj meri prevazilaze mogućnosti postojećih softverskih sistema.

Cilj projekta je i razvoj intuitivnih interfejsa između čoveka i računara, kao i čoveka i ambijenta, te u jedinstvenom predstavljanju celokupnog kontekstualnog znanja (kognitivno, emotivno i fizičko stanje korisnika, stanje okoline, stanje relevantnih izvora na web-u i anotiranih i konvencionalnih, itd.), detekcije događaja (promene konteksta) i promptna (u realnom vremenu) reakcija na njega, i to na jedinstven način, bez obzira da li je reč o evolutivnosti na web-u, ili senzorski detektovanoj promeni stanja korisnika ili njegovog okruženja. Cilj je obezbediti reaktivnost, adaptivnost i skalabilnost sistema u realnom vremenu, bez intervencije razvojnog tima. Link: SOFIA Portal